رد کردن لینک ها

مسئولیت اجتماعی

مسوولیت اجتماعی شرکت رهنمون فناوری اطلاعات

مسوولیت اجتماعی شرکت رهنمون فناوری اطلاعات همانند هر مجموعه انتفاعی و تجاری دیگری بر این امر واقف است که اقدامات این شرکت در جامعه مسوولیتهایی برای آن بهمراه خواهد داشت. این مسوولیتها در نگاه اول بطور مستقیم از دو جنبه یکی ناظر بر روابط کارفرمایی آن با نیروهای انسانی در استخدام خود و دیگری ناظر بر مسوولیتها و تعهدات وی به مشتریان و دینفعانش میباشد.در نگاه دقیقتر شرکت رهنمون و هر موسسه یا سازمان دیگری نسبت به کلیت جامعه دارای مسوولیتهای مدنی است. صرف تولید ثروت و سازندگی اگر چه شرط لازم برای بقای موسسات انتفاعی است ولی کافی نیست.در رهنمون ما معتقدیم لازم است هر آنچه که جامعه به ما میدهد تا به اهداف فوق برسیم، به نحوی به جامعه بازگردانیم. این طرز تفکر موجب گردیده رهنمون کمکهای انسان دوستانه و مشارکت با موسسات خیریه غیر انتفاعی را جزو وظایف خود قرار دهد.در حال حاضر شرکت رهنمون بعنوان حامی مالی کودکان نیازمند (بی سرپرست، بدسرپرست یا در شرایط حاد) و همچنین کودکان نیازمند کمکهای آموزشی با موسسه بنیاد کودک همکاری مینماید.