عضویت‌ها و مجوزها

مجوزها و عضویتهای شركت رهنمون فناوري اطلاعات

هر شرکتی برای آغاز فعالیت در حوزه تخصصی خود نیاز به اخذ مجوز از نهادهای ذیصلاح دارد. تشخیص توانمندی‌ و صلاحیت شرکتها در انجام پروژه‌های بزرگ و حساس با بررسی مدارک و طی روندهای ممیزی و ارزشیابی توسط سازمانهای حاکمیتی و همچنین تشکلهای صنفی تخصصی صورت میگیرد.

شرکت رهنمون با اخذ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اخذ گواهی صلاحیت و رتبه بندی در چندین رشته مرتبط با فناوری اطلاعات از سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها و تشکلهای ذیربط، توانسته پیش‌نیازهای لازم جهت حضور در پروژه‌ها و قراردادهای ملی و محلی را کسب نماید.

این شرکت با عضویت داوطلبانه در اکثر تشکلهای حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و مشارکت جدی در آنها، تلاش نموده در توسعه فرهنگ فاوا و رفع موانع کسب و کارهای هم صنفی خود قدمی بردارد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشـور بـا هـدف تنظیـم‌گری مناسبات بخـش خصوصـی
و دولـت و مشـارکت موثـر در سـاماندهی امـور تجـاری رایانه‌ای براسـاس قانـون مصـوب 1379/10/4 مجلـس شـورای اسـلامی و آییـن نامـه
مصـوب هیـات وزیـران (مورخ 1383/4/24) از تیرمـاه سـال 1384 فعالیـت خـود را آغـاز
نمـوده اسـت. ایـن سـازمان بـا تشـکیل سـاختار سـازمانی بـا اسـتفاده از کارشناسـان و فعـالان
صنفـی دسـت انـدرکار فنـاوری اطلاعـات در قالـب کمیسـیونهای تخصصـی در زمینـه هـای
متعـددی مشـغول بـه بهینـه سـازی فضـای کسـب و کار و ارتقـا اسـتانداردهای ارائـه خدمـات و کالاهـا در ایـن زمینـه میباشـد. شـرکت رهنمـون مفتخـر اسـت ضمـن عضویـت در سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای رسـته اسـتان تهـران در زمینـه هـای زیـر بـا ایـن مجموعـه همـکاری نمایـد:

 • دو دوره عضویت در هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
 • عضویت در کمیسیونهای تخصصی شبکه، تامین تجهیزات، ساخت مراکزداده و همچنین تولید سخت‌افزار
 • مشـارکت در پیشـبرد طـرح نظـام مهندسـی فاوا
 • مشارکت در نگاشت و بومی‌سازی استانداردهای کابل کشی سـاختمانهای تجـاری
 • مشارکت در بهینه و استاندارد سازی قراردادهای اجرایی زیرساختهای فناوری اطلاعات
 • مشارکت در تبیین و نگارش دفترچه تعرفه خدمات مهندسی شبکه

«گواهی صلاحیت خدمات انفورماتیکی» که در صنعت به «گواهی شورای عالی انفورماتیک» نیز معروف است، علاوه بر تایید صلاحیت شرکتهای فعال در این حوزه، رسته‌هایی که شرکت در آنها صاحب توانمندی است را نیز با ذکر رتبه شرکت مشخص مینماید. این گواهی توسط «سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری» صادر شده و با بررسی نیروی انسانی، قراردادهای منعقده قبلی، میزان فروش و مالیات پرداختی و دیگر سنجه‌های توانایی شرکت‌ها صادر میگردد. شرکت رهنمون در رشته‌های زیر دارای تاییدیه و رتبه بندی این سازمان است:

 1. شبکه‌ داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی
 2. تولید و ارایه رایانه‌های غیر Mainframe
 3. تولید و ارایه قطعات و ملزومات
 4. مشاوره و نظارت بر طرحهای انفورماتیک
 5. امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
 6. ارایه پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزار
 7. خدمات پشتیبانی (شبکه و سخت‌افزار)
 8. آموزش و پژوهش

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه هر استان صادر میگردد. پیمانکاران موظف‌اند سالیانه اقدام به تمدید گواهینامه نماید. شرکتهای که به ارایه خدمات اقدام مینمایند، به جهت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان خود در محیط فعالیت و اجرای پروژه‌ها لازم است قوانین و مقررات لازم در این حوزه را پیاده‌سازی و اجرا نمایند. شرایط و مقررات HSE (سلامت و ایمنی محیطی) سختگیرانه و دقیق است و رعایت آنها توسط ممیزین اداره کار در محل کلیه پروژه‌های فعال شرکت رصد و بررسی میگردد. شرکت رهنمون برای شرکت در پروژه‌های اجرایی در سطح کشور، هر ساله نسبت به آموزش پرسنل و رعایت فرآیندهای مربوطه جهت اخذ این گواهی اقدام مینماید.

اتاق بازرگانی تهران و ایران ابتدا در سال 1263 به عنوان مجلس «وکلای تجار» به منظور حمایت از تجار تأسیس شد. . پس از انقلاب 1357، این نهاد تحت مدیریت هیاتی منصوب از سوی امام خمینی (ره) قرار گرفت. اتاق بازرگانی تهران که امروز شامل صنایع و کشاورزی نیز می‌شود، بزرگترین تشکل اقتصادی ایران است و در سال 1402 بیش از 33 هزار عضو دارد.

گواهی اتاق بازرگانی، مدرکی است که توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود و نشان دهنده عضویت یک شخص یا شرکت در این نهاد است. شرکت رهنمون فناوری اطلاعات در سال 1391 برای اولین بار گواهی عضویت  اتاق بازرگانی دریافت کرده است.

پروانه تولید منطقه ویژه پیام، یک مجوز رسمی است که توسط مراجع مربوطه در منطقه ویژه صادر می‌شود. این پروانه به شرکت‌ها یا واحدهای صنعتی که در منطقه ویژه فعالیت می‌کنند، اعطا می‌شود و اجازه تولید و فعالیت در آن منطقه را به آن‌ها می‌دهد. این پروانه معمولاً شرایط خاصی را برای تولید، صادرات، واردات، استفاده از مزایای مالی و مالیاتی و سایر فعالیت‌های تجاری در منطقه ویژه تعیین می‌کند. منطقه ویژه پیام، یکی از مناطق ویژه اقتصادی در ایران است که برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و ارتقاء تجارت تشکیل شده است.

در سال 1401 شرکت رهنمون فناوری اطلاعات پروانه تولید منطقه ویژه پیام گرفته است.

icon1 (1)

محصولات

رهنمون در یک نگاه

راهکارها

پروژه ها

تماس با ما